ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิกเดอะวันและผู้ใช้งานเดอะวันแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์เดอะวัน

บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มี Loyalty Program ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง The 1 Application และ www.the1.co.th หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ (“แพลตฟอร์ม”) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้งาน”) และผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกของเดอะวัน (“สมาชิก”) ใช้เป็นช่องทางในการสมัครเป็นสมาชิก ตรวจสอบคะแนนคงเหลือและคะแนนที่ใกล้หมดอายุ ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน/สมาชิก ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรทางธุรกิจ แลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทกำหนด โอนคะแนนสะสม และแลกเปลี่ยนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ติดต่อและสื่อสาร รับข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ การจัดการคะแนนสะสมด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงเป็นช่องทางในการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงวัตถุประสงค์ อื่น ๆ ตามที่บริษัท ฯ จะกำหนดขึ้นในภายหลังซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

            โดยการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับผู้มีความประสงค์เข้าใช้แพลตฟอร์มจะมีรูปแบบการให้บริการเบื้องต้นที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและเข้าใช้บริการ ปรับเปลี่ยนข้อมูล ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ แต่ผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำการสะสมคะแนนหรือรับสิทธิพิเศษของสมาชิกเดอะวันได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้งานต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเดอะวัน ผู้ใช้งานจะต้องทำการสมัครสมาชิกตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อรับสถานะสมาชิก สำหรับการใช้ และ/หรือ รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในฐานะสมาชิกของเดอะวัน

ผู้ใช้งาน/สมาชิก ได้อ่าน และยอมรับว่าผู้ใช้งาน/สมาชิกจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ทางบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทั่วไปรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ใช้งานจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนที่จะกระทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ หากท่านเข้าใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกและผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการแพลตฟอร์ม โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้      

1.  ผู้ขอใช้งานสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้โดยจะต้องทำการให้รายละเอียดข้อมูลตามที่บริษัท ฯ กำหนด อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล โดยผู้ขอใช้งานจะต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

2. ผู้ขอใช้งานจะต้องกดขอรับและยืนยันรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นทำการตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ขอใช้งานจะต้องรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน

3. ผู้ขอใช้งานที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะต้องทำการสมัครสมาชิก โดยให้รายละเอียดข้อมูลตามที่บริษัท ฯ กำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัท ฯ ให้เป็นสมาชิก โดยผู้ขอใช้งานต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

4. ผู้ใช้งาน/สมาชิกรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ฯ ในแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลโดยละเอียดสำหรับสมาชิก ทั้งยังใช้งานได้อยู่ตลอดระยะเวลาการใช้งานแพลตฟอร์ม และรับทราบดีว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลส่วนตัวนั้นจะใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม เก็บสะสมคะแนน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เพื่อส่งข่าวสาร รายการส่งเสริมการขายต่อไปตลอดระยะเวลาการใช้งาน

5. ผู้ใช้งาน/สมาชิกตกลงและรับทราบว่า บริษัท ฯ ไม่ได้ให้ความรับรองถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม และไม่รับรองว่าแพลตฟอร์ม ปราศจากไวรัส หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจจะกระทบต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

6. สมาชิกตกลงและรับทราบดีว่าก่อนจะทำรายการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม สมาชิกจะต้องตรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิกและคะแนนสะสม ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นและอีเมลที่ส่งถึงท่านตามอีเมลแอดเดรสหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ใช้ในการการติดต่อที่ท่านได้ระบุไว้ หลังจากที่มีการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มทุกครั้ง

7. สมาชิกตกลงตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ อัตราการแลกคะแนน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนการรับสิทธิประโยชน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม

8. การใช้งานแพลตฟอร์มในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าผู้ใช้งาน/สมาชิกได้ยอมรับถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใด ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและได้มีการใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

9. ผู้ใช้งาน/สมาชิกต้องตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยังต่างประเทศ รวมถึงกระทำการใดๆ ตามดุลยพินิจ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทฯ ได้ที่ www.the1.co.th/privacy

10. ระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์มอาจมีโฆษณา ไฮเปอร์ลิงก์ หรือดีพลิงก์ ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิงก์ไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท ฯ  และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูล โดยแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ  และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของบริษัท ฯ แต่อย่างใด หากสมาชิก/ผู้ใช้งานทำการกดลิงก์ไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ทั้งได้มีการออกจากแพลตฟอร์มของบริษัท ฯ และดำเนินการต่อไปนั้น ให้ถือว่าสมาชิก/ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมดำเนินการภายใต้ความเสี่ยงเองทั้งหมด บริษัท ฯ ไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ระบุไว้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สามทั้งสิ้น และบริษัท ฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่สมาชิก/ผู้ใช้งานได้รับจากการอ้างอิงข้อความที่อยู่หรือไม่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม ทั้งนี้การแสดงโฆษณาไม่ถือเป็นการแสดงการรับรองหรือแนะนำจากบริษัท ฯ

11. ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัท ฯ อาจระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มได้โดยอาจไม่ประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. เมื่อมีการตรวจสอบคะแนนสะสม คะแนนสะสมที่ปรากฏนั้น จะเป็นคะแนนสะสมของการซื้อครั้งล่าสุดในวันดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีการจับจ่ายและ/หรือการได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อของวันดังกล่าวนั้นได้รับจากบริษัท ฯ  และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ซึ่งจะส่งคะแนนมาให้บริษัท ฯ ในภายหลัง คะแนนจะถูกนำไปคำนวณและแสดงในวันถัดไป หรือตามเงื่อนไขของบริษัท ฯ  และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนได้ด้วยตนเองผ่านทางแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชั่นของบริษัท ฯ ในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท ฯ  และ/หรือบริษัทอื่นใดที่สมาชิกได้มีการยินยอมให้มีการเปิดเผยคะแนนสะสม และทางบริษัทได้มีการตกลงเปิดเผยคะแนนสะสม

13. คะแนนสะสมที่มีการแลกผ่านทางแพลตฟอร์ม จะถูกนำไปประมวลผลและหักออกจากคะแนนที่คงเหลืออยู่ทันที

14. ในการแลกคะแนนสะสมบนแพลตฟอร์ม ทางบริษัทฯ จะไม่มีการส่งอีเมลสรุปการแลกคะแนนสะสม แต่สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการแลกคะแนนสะสมได้เองผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้ที่เมนู "ประวัติการใช้งาน" หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด

15. เมื่อสมาชิกทำการยืนยันการแลกคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมบนแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถขอคืนคะแนนสะสมได้

16. กรณีแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทางอื่น ตั้งแต่ 4,000 คะแนนขึ้นไปจะมี SMS แจ้งเตือนการแลกคะแนนสะม หากสมาชิกไม่ได้เป็นผู้ทำรายการ โปรดติดต่อ 02-660-1000 ภายใน 7 วัน หากเกินกำหนดเวลาและเกิดปัญหาโต้แย้ง คำชี้ขาดของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

17. กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสม สมาชิกตกลงและยอมรับให้บริษัท ฯ มีอำนาจในการตรวจสอบและปรับคะแนนสะสมย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน รวมถึงการระงับข้อโต้แย้ง และ/หรือข้อพิพาทได้ โดยการตัดสินใจของบริษัทฯ และการตัดสินของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

18. คะแนนสะสมที่แลกหรือโอนนั้น จะถูกหักจากคะแนนสะสมที่ใกล้หมดอายุเสมอ

19. คะแนนสะสมจะมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากปีที่มีการซื้อสินค้า โดยบริษัท ฯ จะคำนวณคะแนนสะสมในวันสุดท้ายของทุกปีปฏิทิน สมาชิกจะต้องตรวจสอบชื่อและนามสกุล หมายเลขสมาชิกและคะแนนสะสม ซึ่งจะปรากฏบนแพลตฟอร์มทุกครั้งก่อนจะทำการแลกคะแนนสะสมบนแพลตฟอร์ม

20. คะแนนสะสมจากการเป็นสมาชิกแต่ละคะแนนที่ได้รับจากโปรโมชั่น หรือกรณีพิเศษอื่นใด คะแนนสะสมจะมีอายุแตกต่างกันตามที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่นนับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ สมาชิกมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการใช้งานด้วยตนเอง

21. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการซื้อ-ขายคะแนนสะสมทุกรูปแบบ โดยคะแนนสะสมที่มาจากการซื้อขายดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาคิดเป็นคะแนนสะสมเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำดังกล่าว

22. สิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัท ฯ เสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้า  รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท ฯ

23. หากสมาชิกคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการกับบริษัท ฯ แล้ว บริษัทฯ จะเรียกคืนคะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับ รวมทั้งของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสม หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัล

 

การสมัครสมาชิก

1. ผู้สมัครสามารถสมัครสมาชิกได้โดยการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก และให้รายละเอียดข้อมูลตามที่บริษัท ฯ กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัท ฯ ให้เป็นสมาชิก โดยผู้ใช้งานต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกเดอะวัน โดยหลังจากผู้สมัครสมาชิกได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจึงจะได้รับสถานะการเป็นสมาชิกรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก อาทิ การสะสมคะแนน สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้หากการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ผู้สมัครอาจไม่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิก

2.  บริษัท ฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หากไม่มีการสะสม แลก หรือโอนคะแนนสะสมภายในระยะเวลา 3 (สาม) ปีติดต่อกันและไม่มีคะแนนสะสมคงเหลือ

3.  ผู้สมัครรับทราบดีว่าบริษัท ฯ มีสิทธิใช้เครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด (Smart Card Reader) และยินยอมให้บริษัทฯ ใช้เพื่อการอ่านบัตรประชาชนไทย และใช้แท็บเล็ต หรือเครื่องมืออื่นใด เพื่อสแกนหนังสือเดินทางและดาวน์โหลดข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเดอะวัน ผ่านทางแพลตฟอร์ม

4.  ผู้สมัครสมาชิกตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเป็นสมาชิกที่ใช้บังคับ ณ ขณะลงทะเบียนใช้บริการแพลตฟอร์มในทุกช่องทางและให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในภายหน้า

5.  ผู้สมัครรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ฯ ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรองว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมลส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว

6.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  รวมทั้งไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

7.  ผู้สมัครผู้มีสัญชาติไทยต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

8.  บริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้สมัครหรือใช้บัญชีสมาชิก มากกว่า 1 บัญชีต่อผู้สมัคร 1 ท่าน ในทุกแพลตฟอร์มหรือบริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีที่มีการกระทำดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ผู้สมัครผู้มีสัญชาติอื่น ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขหนังสือเดินทางเท่านั้น

10.  กรณีมีข้อโต้แย้ง อาทิ การได้รับคะแนนสะสม หรือสมาชิกไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและ/หรือเงื่อนไขอื่นใด บริษัท ฯ มีอำนาจในการตรวจสอบและ/หรือระงับบัญชีสมาชิกชั่วคราวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการตัดสินของบริษัท ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสมัครสมาชิก หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก/ผู้ใช้งาน

1.  เพื่อประโยชน์ในการใช้งานแพลตฟอร์มและรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก/ผู้ใช้งานเอง สมาชิก/ผู้ใช้งานจะต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

2.  สมาชิก/ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองผ่านทางแพลตฟอร์มที่บริษัท ฯ กำหนด

3.  เพื่อขอปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะของสมาชิก สามารถติดต่อแก้ไขได้ทาง ศูนย์บริการลูกค้า The 1 Call Center เบอร์ 02-660-1000 เวลาทำการ ทุกวันเวลา 9:00-22:00 น.

4.  ในกรณีที่สมาชิก/ผู้ใช้งาน มีบัญชีสมาชิกมากกว่า 1 บัญชีและมีความประสงค์ต้องการรวมบัญชีสมาชิก ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนแสดงความเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อให้ทาง The1 พิจารณาอนุมัติ

 

หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากบริษัท ฯ  และ/หรือ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท ฯ  โปรดติดต่อบริษัท ฯ มาที่ contact@the1.co.th หรือฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข 02-660-1000 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 22.00 น. หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ร้านค้าของเรา